Od roku 2001 umožňuje zákon venovať časť dane mimovládnej organizácii, ktorá spĺňa predpísané podmienky. Občianske združenie Prima má tieto podmienky splnené a môže teda prijať 2% z Vašej dane.

Na čo sme použili vaše dotácie  doteraz:

  • Terénna  práca – prvý kontakt, priama pomoc pri skvalitňovaní  života užívateľov drog, výmena striekačiek,
  • Zber použitých striekačiek, ochrana životného prostredia nás všetkých,
  • Publikačná činnosť – zameranie na vzdelávanie pracovníkov a dobrovoľníkov,
  • Informačno-vzdelávacie programy pre užívateľov drog,
  • Výskumná činnosť zameraná na identifikáciu sociálneho okolia (životného prostredia) užívateľov drog,
  • Spolupráca s organizáciami a dobrovoľníkmi  pri realizácii cieľov organizácie,
  • Primárna prevencia – preventívne programy pre základné a stredné školy.

Ako na to?

15.1.2018- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2018

15.2.2018 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

01.05.2018 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

VIAC INFO O LEHOTÁCH, TLAČIVÁ K STIAHNUTIU A INÉ NÁJDETE NA: http://rozhodni.sk/