Počuli ste už o WAVE? WAVE alebo Women Against Violence Europe je celoeurópska iniciatíva podporovaná a tvorená organizáciami a jednotlivcami, ktorým nie je téma násilia páchaného na ženách a deťoch ľahostajná.

Sieť WAVE bola založená v roku 1994 ako neformálna sieť. Dnes je WAVE formálna sieťová mimovládna organizácia zložená z európskych mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti boja proti násiliu na ženách a deťoch. Cieľom siete WAVE je podporovať a posilňovať ľudské práva žien a detí vo všeobecnosti a predchádzať násiliu najmä voči ženám a deťom. Zameriava sa na stanovenie rodovej rovnosti odstránením všetkých foriem násilia voči ženám. WAVE je jedinou európskou sieťou zameranou výlučne na odstránenie násilia voči ženám a deťom.

Okrem mnohých aktivít, WAVE sa aktuálne zaoberá zmenami Istanbulského dohovoru. Tento mesiac bol generálnemu tajomníkovi Rady Európy Thorbjornovi Jaglandovi adresovaný list, ktorý je podpísaný 333 mimovládnymi organizáciami z 9 krajín, ktoré žiadali o zmenu textu Istanbulského dohovoru. Tento list sa osobitne zameral na odporúčanie začatia revízie dohovoru s cieľom nahradiť rodové a súvisiace pojmy „rovnosťou medzi ženami a mužmi“, ako aj umožniť štátom poskytnúť výhrady ku kontroverzným a ideologickým častiam dohovoru. Rada a poradná rada WAVE pripravili odpoveď, ktorú schválilo 1166 organizácií z celej Európy – okrem iných aj OZ Prima. 

Viac o WAVE nájdete na ich webovej stránke: https://www.wave-network.org/