Projekt zakladajúci činnosť združenia vznikol pilotne v roku 1999, kedy vznikol stacionárny streetwork, čo znamená, že sme mali stabilné miesto, ktoré bolo neutrálne aj pre cieľové skupiny a zároveň aj pre pracovníkov/čky OZ Prima. Do roku 2000 pôsobilo OZ výlučne v Starom meste, ale počas jednoročného pôsobenia v teréne a na základe mapovania nových miest streetworkeri/ky zistili, že je veľmi veľa klientov/iek, ktorí/é nie sú motivovaní/é opustiť miesta, kde sa prioritne zdržiavajú – či už z dôvodu finančného (sexbiznis) alebo z iných dôvodov. Preto OZ Prima od 15.12.2000 v spolupráci s Občianskym združením MOST, mimovládnou organizáciou, ktorá sa zaoberá podporou duševného zdravia, rozbehlo projekt mobilného streetworku na perifériách Bratislavy.

V roku 2005 sme naše služby rozšírili o Kontaktné centrum – „Kčko“, kde poskytujeme klientom/kám rozšírené služby v porovnaní s prácou na ulici. Špecifikom práce v rámci Kontaktného centra je možnosť lepšieho kontaktu s klientmi/kami a následnej ich motivácie k prípadnej liečbe smerujúcej k abstinencii.