VSTUP NA ÚZEMIE SR

 

Občania Ukrajiny s biometrickým pasom môžu na Slovensko vstúpiť v rámci bezvízového styku a zdržiavať sa na Slovensku bez víz maximálne 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období.

 

Momentálne je vstup umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom. Vstup na územie Slovenskej republiky sa po individuálnom posúdení umožňuje aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas, prípadne vízum).

 

Po vstupe na územie SR je potrebné hlásiť začiatok pobytu do 3 pracovných dní od vstupu – . Hlásenie pobytu je možné poslať na príslušné oddelenie cudzineckej polície taktiež poštou, odporúčame doporučenú poštu.

 

PO VSTUPE NA ÚZEMIE SR

 

Všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom a ktorým bol umožnený vstup cez slovenskú hranicu (spravidla majú v pase vstupnú slovenskú pečiatku), je umožnený krátkodobý pobyt do 90 dní.

Pri vstupe na Slovensko alebo aj neskôr máte v závislosti od svojho občianstva a iných okolností viaceré možnosti, ktoré umožňujú dlhšie zdržiavanie sa na Slovensku:

 

 1. Podanie žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska(najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou)

 

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

 

Ak chcete požiadať o poskytnutie dočasného útočiska, môžete o tom urobiť vyhlásenie:

 • pri vstupe na Slovensko na policajnom útvare v mieste hraničného priechodu,
 • po vstupe na Slovensko na oddelení cudzineckej polície príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiavate.

 

 • Za maloleté deti vyhlásenie podáva zákonný zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník; maloletý musí byť prítomný pri podávaní vyhlásenia.

 

 • Ak máte cestovný, identifikačný alebo iný doklad, dočasné útočisko vám bude poskytnuté okamžite.

 

 • Ak nie, o vašej žiadosti sa rozhodne najneskôr do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane. Ak vám v tom nebránia závažné dôvody, musíte sa do 24 hodín od podania vyhlásenia dostaviť do záchytného tábora v Humennom/ cudzineckú políciu a policajný útvar vám vydá doklad na prepravu s platnosťou 24 hodín. Ak máte zabezpečené ubytovanie, nie ste povinný dostaviť sa do záchytného tábora.

 

 • Po vstupe cez hranicu – Oddelenie cudzineckej polície PZ v Michalovciach – vybavenie potrebných dokumentov.
 • Adresa – Ľudovíta Štúra 45, 071 01 Michalovce
 • číslo – 056/638 23 33

 

 • Ak sa vašej žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, bude vám vydaný doklad o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“.

 

 • Ak vám bude poskytnuté dočasné útočisko, môžete na Slovensku pracovať bez potreby ďalších povolení.

 

 • Odídenci môžu pracovať na základe pracovnej zmluvy ako aj na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

 

 • Osoby žiadajúce o poskytnutie dočasného útočiska a odídenci, ktorí nemajú verejné zdravotné poistenie, majú právo na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a v prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu zistia osobitné potreby zdravotnej starostlivosti, aj na poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti. Na získanie takejto zdravotnej starostlivosti stačí preukázať, že ste žiadateľom o dočasné útočisko alebo že vám bolo poskytnuté.

 

 • Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na občanov Ukrajiny, ktorí majú na Slovensku trvalý či prechodný pobyt,  žiadateľmi o azyl alebo už azyl alebo doplnkovú ochranu získali

 

 • Osoba, ktorá požiadala o poskytnutie dočasného útočiska alebo jej bolo dočasné útočisko poskytnuté a má doklad o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“, spĺňa podmienku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi.

 

 

 1. Podanie žiadosti o medzinárodnú ochranu (azyl, doplnková ochrana)

 

 • Žiadosť o azyl je možné podať, ak máte v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžete alebo nechcete vrátiť do tohto štátu, alebo ak ste prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd.

 

 • Na ochranu pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu, vám môže byť poskytnutá doplnková ochrana

 

 • Ministerstvo vnútra SR môže udeliť azyl aj z humanitných dôvodov.

 

 • V prípade, ak vstupujete na územie Slovenskej republiky cez hraničný priechod, je príslušné na prijatie žiadosti o azyl oddelenie hraničnej polície na hraničnom priechode. Ak cestujete letecky, je to policajný útvar v tranzitnom priestore letiska (Košice, Bratislava, Poprad). Ak sa už nachádzate na území Slovenskej republiky, podať žiadosť o azyl môžete výlučne na Oddelení azylu Policajného zboru v Humennom.
 1. Podanie žiadosti o udelenie prechodného alebo trvalého pobytu na Slovensku
 • Prechodné pobyty sú na Slovensku viazané na konkrétny účel, ako je napr. zamestnanie, podnikanie, štúdium, zlúčenie rodiny a podobne. Každý žiadateľ o udelenie pobytu musí zvolený účel preukázať.
 • K podaniu žiadosti o prechodný/trvalý pobyt sa vyžaduje aj predloženie apostilovaného a preloženého výpisu z registra trestov.
 • Cudzinecká polícia môže v odôvodnených prípadoch upustiť od požiadavky vyššieho overenia výpisu z registra trestov (apostily).

 

 • V súvislosti s krízovou situáciou stále platí, že ak cudzinec vstúpil na Slovensko legálne (napr. v rámci bezvízového styku) a nemá tu udelený pobyt, je oprávnený sa na Slovensku zdržiavať až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie. Krízová situácia na Slovensku trvá nepretržite od marca 2020 a momentálne nevieme, kedy bude odvolaná.

 

Kontakty :

OZ Stopa Slovensko

Web : https://www.stopaslovensko.sk

Telefónne číslo : +421 948 389 748

Email : stopa.slovensko@gmail.com

OZ Prima 

Web : http://primaoz.sk

Telefónne číslo : +421 948 620 251

Email : zdruzenie.prima.ba@gmail.com

—————————————————————————————————————–

ua.gov.sk – portál verejnej správy SR 

https://pomocpreukrajinu.sk/ – Zoznam ubytovacích zariadení

https://www.facebook.com/groups/474327271059496 – Inzeráty s ubytovaním na Facebooku

www.ukraineslovakia.sk – stránka Ligy za ľudské práva a OZ Mareena 

https://ktopomozeukrajine.sk/

https://www.helpukraine.sk/

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby: +421 513 816 111 a +421 259 765 111