V spolupráci s Občianskym združením Most sme v roku 2005 otvorili prvé nízkoprahové zariadenie pre užívateľov drog na Slovensku – Kontaktné centrum, Káčko.

Je centrom prvého kontaktu, ktoré sa zameriava na prácu s aktívnymi užívateľmi drog. Tak na tých, ktorí sú motivovaní k liečbe ako aj na tých, ktorí abstinovať nechcú alebo nemôžu. Orientuje sa teda aj na tú časť populácie užívateľov, ktorá nie je podchytiteľná zariadeniami s vyšším prahom (napr. zdravotnícke zariadenia). Je otvorené dvakrát do týždňa.

Cieľom aktivít zameraných na túto časť populácie je tak ako pri terénnej práci  predovšetkým minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík súvisiacich s užívaním drog a to nielen pre užívateľov a užívateľky, ale aj pre ich sociálne okolie. Sem patrí predovšetkým prevencia šírenia HIV a infekčných ochorení ako hepatitída, tréning k menej rizikovému užívaniu drog, predovšetkým u intravenóznych užívateľov, užívateliek.

Okrem výmeny špinavého materiálu za sterilný/čistý je našim klientom a klientkám k dispozícii:

  • pracovná, krízová intervencia, sociálne poradenstvo,
  • potravinový servis (káva, čaj),
  • testovanie infekčných ochorení (HIV, HEP C, SYPHILIS),
  • vytlačenie životopisu alebo iných potrebných dokumentov,
  • požičovňa kníh a časopisov,
  • informačné letáky a brožúry,
  • časopis pre aktívnych užívateľov drog „Na ceste“,
  • základné ošetrenie.

 

Čo je nízkoprahové centrum?

Už z názvu vyplýva, že je to miesto, kde je prah nastavený nízko. To znamená, že nízkoprahová služba sa snaží čo najviac priblížiť ľuďom pre ktorých je určená. Snaží sa znižovať a odstraňovať bariéry, ktoré môžu byť prekážkou pri využívaní služieb Káčka. Znamená to, že služba je anonymná, je situovaná v mieste, kde sa klienti/ky nachádzajú, je poskytovaná v čase, ktorý je klientom najviac prístupný, služba je bezplatná,  dobrovoľná.