Počas našej praxe sa stretávame s rôznymi otázkami či problémami, s ktorými sa nám zverujú nielen naši klienti, ale aj Vy, volajúci na našu OZ Prima linku. Počas služieb sa stretávame s tým, že informácií naozaj nikdy nie je dosť. Našim klientom sa však máme možnosť venovať počas služieb, a tak im poskytovať odborné poradenstvo. V novom roku 2018 by sme sa chceli práve prostredníctvom nášho webu priblížiť aj Vám ostatným, a začíname práve teraz…

28. január je Medzinárodným dňom ochrany osobných údajov. Kto by vedel lepšie ako naša právnička Mirka poskytnúť k tejto téme také informácie, ktoré budú jasné, stručné a hlavne reálne použiteľné v praxi? Nasledujúce informácie sú v priebehu celého tohto týždňa poskytované aj našim klientom počas priamej práce s nimi.

Kde sa píše o ochrane osobných údajov?

 • medzinárodné právne predpisy,
 • právo na ochranu osobných údajov je jedným zo základných práv a slobôd, ktoré sú zaručené Ústavou SR,
 • na Slovensku je ochrana osobných údajov zakotvená najmä v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Čo sú to osobné údaje?

 • osobnými údajmi sú všetky tie údaje, informácie a charakteristické znaky, alebo ich kombinácie, ktoré môžu identifikovať daného človeka:
 • MENO, PRIEZVISKO, TITUL, ADRESA, DÁTUM NARODENIA, RODNÉ ČÍSLO, SNÍMKY TVÁRE, VIDEÁ, ODTLAČKY PRSTOV, PODPIS, TELEFÓNNE ČÍSLO, EMAILOVÁ ADRESA, PRÍSTUPOVÉ HESLÁ,…

Aké máte práva pri ochrane svojich osobných údajov?

 • máte právo VEDIEŤ, kto, kde a akým spôsobom nakladá s vašimi osobnými údajmi,
 • na spracúvanie vašich osobných údajov je potrebný váš PÍSOMNÝ SÚHLAS (okrem výnimiek zo zákona),
 • máte právo vyžadovať POTVRDENIE, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané,
 • zasiahnuť do práva na ochranu osobných údajov možno len v zákonom stanovených prípadoch; osobitné oprávnenia pri spracúvaní osobných údajov má polícia pri plnení svojich úloh – môže napr. žiadať o preukázanie vašej totožnosti, alebo požadovať ďalšie informácie aj v súvislosti s páchaním trestnej činnosti, či pátraní po osobách.

Ako si môžete chrániť svoje osobné údaje?

 • chráňte si svoje osobné doklady (OP, preukaz poistenca, rodný list…), alebo dokumenty s osobnými údajmi (faktúry, výpisy z účtu, kreditné karty), a nedávajte ich do rúk neoprávneným osobám,
 • ak by si niekto chcel skopírovať vaše doklady, musí mať váš predchádzajúci písomný súhlas (výnimky stanovuje zákon – súhlas nie je potrebný napr. pre súdy, poisťovne, banky…),
 • ak podpisujete súhlas so spracovaním osobných údajov, pozorne si prečítajte, čoho sa súhlas týka, aby vaše údaje neboli zneužité na úkony, s ktorými nesúhlasíte, alebo aby ste sa nestali obeťou podvodu,
 • buďte opatrný, keď vypĺňate svoje osobné údaje na internete (Facebook, dotazníky, platby cez internet, email…), alebo ich poskytujete niekomu cez telefón – môžu sa ľahko dostať do rúk osobám, ktoré by ich mohli zneužiť a využiť k páchaniu trestnej činnosti.

Čo môžete robiť, ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje boli zneužité – inou osobou, orgánom, firmou, policajtom, úradníkom?

 • máte právo domáhať sa OPRAVY nesprávnych údajov, žiadať ich LIKVIDÁCIU, či NAMIETAŤ ich spracovanie u danej osoby/firmy/orgánu/úradu,
 • môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, Bratislava 27, tel. konzultácie: utorky a štvrtky od 08:00 do 12:00, tel.č. 02/32313220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk),
 • môžete oznámiť spáchanie trestného činu na polícii,
 • v prípade, ak vaše osobné údaje spracúva polícia, môžete sa so žiadosťou o uplatnenie svojich práv obrátiť na Ministerstvo vnútra SR.