PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA

Výkonná riaditeľka. Klinická psychologička pracujúca v oblasti redukcie požiadavky po droge, v oblasti primárnej prevencie je aktívna už od roku 1993. V roku 2001 ukončila vzdelávanie v oblasti psychoterapie v prístupe centrovanom na klienta. Pomohla založiť viacero neziskových organizácií, je aktívna v publikačnej činnosti. Pôsobí na nadnárodnej úrovni.

Mgr. Martin Páleník

Koordinátor mobilného streetworku. V Prime pracuje už viac ako 10 rokov, okrem iného sa venuje oblasti primárnej prevencie. V minulosti sa venoval sanácii rodinného prostredia pod UNICEF-om, neskôr pracoval na integrácii legálnych a nelegálnych migrantov do slovenskej spoločnosti pod záštitou Slovenskej humanitnej rady a Slovenskej katolíckej charity.

Mgr. Sabína Brédová

Venovala sa práci s rómskou mládežou v Plaveckom Štvrtku, pôsobila ako logistka antimalnutričného programu v Indii a projektová manažérka detského domova House of Family v Kambodži pre HIV+ siroty. V Prime pôsobí ako streetworkerka, koordinátorka Kontaktného centra a koordinátorka projektu Príležitosť na zmenu.

JUDr. Miroslava Poloncová

Právnička. Dlhodobo pôsobila v minulosti v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Neskôr sa v rámci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR venovala integrácii cudzincov v SR a bola vysielaná do Bruselu, kde sa presadzovala za práva migrantov.

MUDr. Adriana Matejičková

Doktorka. Súčasne vyštudovala medicínu so zameraním na všeobecné lekárstvo a sociálnu prácu. Okrem dlhodobého pôsobenia v OZ Prima pracuje aj v súkromnej nemocnici v Malackách.

Mgr. Andrej Slivka

Zdravotná sestra. Andrej momentálne pôsobí ako zdravotná sestra pri práci so seniormi a zároveň v novom testovacom Checkpointe HIV u našich kolegov z Domu Svetla Slovensko. V minulosti pôsobil na rýchlej zdravotnej službe, dlhé roky sa venoval farmaceutickému biznisu na Slovensku.

Mgr. Richard Tekel, PhD.

Streetworker. Sociálnej práci sa venuje dlhodobo. Pôsobí v oblasti sociálnej práce s deťmi a ich rodinami. V súčasnosti pracuje v Centre pre deti a rodiny Repuls.

Mgr. Zuzana Pavlíková

Streetworkerka. Vyštudovaná psychologička. Po škole sa začala profesionálne venovať deťom s poruchami autistickeho spektra. Neskôr presedlala do sféry pracovnej psychológie a pracuje v personálnej a poradenskej agentúre. Aktuálne sa pripravuje na pracovnú pozíciu MAMA a je na materskej dovolenke 🙂

Mgr. Miriama Majerová

Streetworkerka. Už počas štúdia sociálnej práce sa do OZ Prima dostala ako študentka pracujúca na svojom výskume. Dlhodobo ju zaujíma drogová problematika a závislosti vo všeobecnosti,  rovnako tak oblasť sociálnej prevencie. Momentálne pracuje ako sociálna pracovníčka na projekte OZ Prima, Príležitosť na zmenu.

Mgr. et Bc. Monika Sabaková

Streetworkerka. Vyštudovala právo a prvý stupeň sociálnej práce. Po ukončení rodičovskej dovolenky nastúpila do OZ Prima na plný pracovný úväzok ako právnička na projekte Príležitosť na zmenu.

Mgr. et Bc. Marcel Sedalík

Psychológ. Vyštudoval bakalársky stupeň sociálnej práce a magisterský stupeň v odbore psychológia vo Varšave. Počas štúdia absolvoval prax na detskej psychiatrii Kramáre a pol ročnú prax v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela na klinike drogových závislostí. Súčasne pracuje v OZ Prima ako streetworker a psychológ na projekte Príležitosť na zmenu.

Juraj Smolík

Streetworker. Študent misijnej a charitatívnej práce. Momentálne náš najmladší no veľmi perspektívny člen tímu.