PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA

Výkonná riaditeľka. Klinická psychologička pracujúca v oblasti redukcie požiadavky po droge, v oblasti primárnej prevencie je aktívna už od roku 1993. V roku 2001 ukončila vzdelávanie v oblasti psychoterapie v prístupe centrovanom na klienta. Pomohla založiť viacero neziskových organizácií, je aktívna v publikačnej činnosti. Pôsobí na nadnárodnej úrovni.

Mgr. Martin Páleník

Koordinátor mobilného streetworku. V Prime pracuje už viac ako 10 rokov, okrem iného sa venuje oblasti primárnej prevencie. V minulosti sa venoval sanácii rodinného prostredia pod UNICEF-om, neskôr pracoval na integrácii legálnych a nelegálnych migrantov do slovenskej spoločnosti pod záštitou Slovenskej humanitnej rady a Slovenskej katolíckej charity.

Mgr. Sabína Brédová

Venovala sa práci s rómskou mládežou v Plaveckom Štvrtku, pôsobila ako logistka antimalnutričného programu v Indii a projektová manažérka detského domova House of Family v Kambodži pre HIV+ siroty. V Prime pôsobí ako streetworkerka a koordinátorka Kontaktného centra.

JUDr. Miroslava Poloncová

Právnička. Dlhodobo pôsobila v minulosti v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Neskôr sa v rámci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR venovala integrácii cudzincov v SR a bola vysielaná do Bruselu, kde sa presadzovala za práva migrantov.

MUDr. Adriana Paradeiserová

Doktorka. Súčasne vyštudovala medicínu so zameraním na všeobecné lekárstvo a sociálnu prácu. Okrem dlhodobého pôsobenia v OZ Prima pracuje aj v súkromnej nemocnici v Malackách.

Mgr. Andrej Slivka

Zdravotná sestra. Andrej momentálne pôsobí ako zdravotná sestra pri práci so seniormi a zároveň v novom testovacom Checkpointe HIV u našich kolegov z Domu Svetla Slovensko. V minulosti pôsobil na rýchlej zdravotnej službe, dlhé roky sa venoval farmaceutickému biznisu na Slovensku.

Mgr. Karin Andrášiková

Streetworkerka. Karin sa od čias štúdia venuje nepretržite sociálnej práci. Prvé skúsenosti z terénnej sociálnej práce s prístupom harm reduction získala počas jej pôsobenia v Združení STORM. Pracovala s mládežou v nízkoprahových programoch v Nitre, pri mládeži zostala dodnes, a to v Mládeži Ulice. Je frekventantkou akreditovaného výcviku v arterapii.

Mgr. Richard Tekel, PhD.

Streetworker. Sociálnej práci sa venuje dlhodobo. Pôsobí v oblasti sociálnej práce s deťmi a ich rodinami. V súčasnosti pracuje v krízovom centre Repuls.

Mgr. Zuzana Pavlíková

Streetworkerka. Vyštudovaná psychologička. Po škole sa začala profesionálne venovať deťom s poruchami autistickeho spektra. Aktuálne presedlala do sféry pracovnej psychológie a pracuje v personálnej a poradenskej agentúre.

Mgr. Miriama Majerová

Streetworkerka. Už počas štúdia sociálnej práce sa do OZ Prima dostala ako študentka pracujúca na svojom výskume. Dlhodobo ju zaujíma drogová problematika a závislosti vo všeobecnosti,  rovnako tak oblasť sociálnej prevencie. Momentálne pracuje ako asistentka dvom manažérkam a je učiteľkou hip-hopu pre deti.

Mgr. et Bc. Monika Sabaková

Streetworkerka. Vyštudovala právo a prvý stupeň sociálnej práce. Momentálne je na materskej dovolenke, no v budúcnosti by sa rada venovala sociálnej práci, možno aj v oblasti závislostí.

Bc. Kristína Boydová

Streetworkerka. Žila v Glasgowe, kde si vybudovala prvý kontakt k dobrovoľníctvu a práci s komunitou. Donedávna pôsobila ako dobrovoľníčka pri práci s ľuďmi bez domova. V budúcnosti sa chce aj naďalej vzdelávať a profesne rásť v oblasti sociálnej práce.

Bc. Lenka Žilková

Streetworkerka. Čerstvá bakalárka sociálnej práce. Súčasne pôsobí ako učiteľka v materskej škôlke a jasliach, v budúcnosti sa chce aj naďalej venovať sociálnej práci.

Mgr. Marcel Sedalík

Psychológ.