Projekt „Príležitosť na zmenu“ sa zameriava na čiastočnú alebo úplnú resocializáciu ľudí z vylúčených komunít prostredníctvom intenzívnej podpory priamo v prirodzenom prostredí klienta, zároveň aj na zmiernenie ekonomických, sociálnych a zdravotných rizík spojených s rizikovým správaním dlhodobých užívateľov drog a osôb pracujúcich v sexbiznise. Prostredníctvom intenzívnej sociálnej asistencie a sociálneho poradenstva, rovnako aj psychologickej a právnej podpory má za cieľ podporiť osoby cieľovej skupiny pri opätovnom zaradení sa do spoločnosti.

Obdobie realizácie:              01.09.2018 – 29.02.2020

Predkladateľ:                         OZ PRIMA         

Označenie projektu:            NFP312040P592

Typ projektu:                          Dopytovo orientovaný projekt

 

Financovanie: Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Miesto realizácie:                 Územie Bratislavy

 

Aktivity projektu:                 Medzi hlavé aktivity projektu patrí:

  • identifikácia ľudí z cieľovej skupiny,
  • motivovanie klientov,
  • poradenstvo v oblasti liečby drogových závislostí, nastavenie komplexného resocializačného plánu,
  • prepájanie jednotlivcov a komunity s majoritnou spoločnosťou,
  • poskytovanie sociálnej, právnej a psychologickej asistencie a poradenstva,
  • pracovná terapia/integrácia na pracovný trh,
  • vytvorenie tréningového programu pre mentorov a využitie v praxi.

Bližšie informácie na www.esf.gov.sk alebo www.ia.gov.sk.