Ja a moje kolegyne, Kika a Mirka, sme sa v rámci vzdelávacích aktivít, ktoré nám OZ Prima umožňuje, zúčastnili akreditovaného výcviku „Motivačné rozhovory“ v Trenčíne.

Ide o výcvik v komunikačnom prístupe, ktorý hľadá a rozvíja vnútornú motiváciu klienta ku zmene. Nám, ktorí pracujeme v pomáhajúcich profesiách zrejme nie je neznámy povzdych, že ten, či onen klient je „nemotivovaný“, či „lenivý“, alebo jednoducho „nechce“. My sme tí „múdri“, ktorí máme potrebu ho naprávať, ukazovať mu správnu cestu, mierne ho manipulovať, alebo použiť metódu „cukru a biča“. Tieto metódy môžu v určitých situáciách fungovať, no cieľom motivačných rozhovorov je práve to, aby zmena vychádzala z vnútra človeka a aby nešlo iba o prispôsobenie sa tlaku okolia.

Metóda motivačných rozhovorov vychádza z humanistických prístupov, a to najmä z Rogersovho prístupu zameraného na človeka, v ktorého základe stojí postoj úcty k človeku, rešpekt k jeho autonómii, dôvera v ľudský potenciál a v schopnosť vydať sa správnym smerom.

Medzi základné body, z ktorých táto metóda čerpá a na ktorých stojí, môžeme zaradiť nasledujúce:

  • každý vo svojom živote niekedy prechádzal procesom rozhodovania o zmene;
  • prirodzenou súčasťou procesu zmeny je ambivalencia;
  • každý má vlastný dôvod, prečo sa správa tak, ako sa správa;
  • motivácia k zmene je ovplyvniteľná;
  • najefektívnejšou stratégiou na ceste k zmene, je pomôcť klientovi nájsť a aktivizovať vlastné zdroje a motiváciu.

A ako na to? Medzi základné techniky tejto metódy patria:

  • reflexívne načúvanie,
  • otvorené otázky,
  • sledovanie reči zmeny a následná práca s ňou.

Samotný výcvik je súborom troch trojdňových stretnutí (jesenná, zimná a jarná trojdňovka), na Slovensku sa koná pravidelne v Trenčíne pod lektorským vedením PhDr. Jana Soukupa, PhD. Zloženie skupiny účastníkov bolo pomerne pestré – sociálni pracovníci, asistenti sociálnej práce, psychológovia, pedagogička, duchovný, ľudia zamestnaní v biznis sfére, …, čo však nebolo na škodu, práve naopak, ponúklo nám to množstvo tém na rozhovory, hľadanie prienikov, a prinieslo do pracovných tímov dokonca nové kontakty využiteľné v našej práci.

Výcvik prebiehal formou teoretických vstupov ilustrovaných na praktických a zapamätateľných príkladoch a následne sme všetko „naučené“ trénovali v menších, či väčších skupinách. Po nácvikoch vždy prebehlo kolo vyjadrení, ako sme jednotlivé úlohy zvládali, čo bolo pre nás jednoduché a čo naopak nie. Po každej „trojdňovke“ sme dostali zadania na domáce vypracovanie, ktoré sme mali možnosť na ďalšom stretnutí supervízne prebrať s lektorom a so skupinou.

Po absolvovaní výcviku môžem povedať len to, že išlo o naozaj kvalitné, profesionálne zvládnuté a užitočné vzdelávanie, ktoré určite odporúčam aj ďalej.

 

Monika

 

(Zdroje: Soukup, J.: Motivační rozhovory v praxi. Praha:Portál, 2014, 152 s. ISBN 978-80-262-0607-1)