V rámci svojej činnosti poskytuje OZ PRIMA aj možnosť realizácie preventívnych aktivít a prednášok v zmysle neformálneho vzdelávania mládeže. Preventívne aktivity realizujú naši kolegovia, ktorí sú odborníkmi vo svojej oblasti – sociálni pracovníci a psychológovia, ktorí svoje vedomosti nadobudli počas svojej praxe a zároveň počas viacerých interných vzdelávaní pod vedením PhDr. Barbory Kuchárovej, PhD. MBA, MPH, ktorá pôsobila pri Rade Európy ako expertka v oblasti redukcie požiadavky po droge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venujeme sa celému spektru tém od prevencie užívania drog, alkoholu, tabakových výrobkov, no zároveň sme schopní pokryť aj iné spektrum tém, ktoré spadajú do kontextu sociálno-patologických javov, napr. tzv. novodobé závislosti – na internete, mobilnom telefóne, sociálnych sieťach, kyberšikana, kybergrooming atď.

Preventívne aktivity robíme vždy vo dvojici muž – žena, aby naša prítomnosť bola rodovo senzitívna. Naše aktivity uskutočňujeme aj mimo Bratislavy, všetko je o dohode a požiadavke od školy/centra pre rodiny s deťmi/nízkoprahového klubu. Rovnako poskytujeme vzdelávanie pre pedagógov či iných odborných zamestnancov z humanitných odborov pracujúcich s deťmi v téme prevencie sociálno-patologických javov.

Pre odborných pracovníkov ponúkame školenia a tréningy s týmto zameraním:

  • zistiť s akými postojmi a názormi prichádzajú účastníci, ponúknuť im možnosť bližšie spoznať problematiku užívania drog a tým zvýšiť ich kompetencie v tejto oblasti;
  • analyticky posúdiť ako účastníci vedia reflektovať svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti v oblasti užívania drog a problematike sociálno-patologických javov, usmerniť ich v práci v tejto oblasti;
  • vzbudiť záujem sa v oblasti sociálno-patologickej problematiky ďalej rozvíjať, vzdelávať a reagovať tak na potreby svojho okolia, hlavne detí a mládeže;
  • viesť účastníkov k tomu, aby sa nebáli otvorene komunikovať so svojimi zverencami o problematických a veľmi osobných témach a problémoch ako napr. sex, problémy v intímnom živote, a aby tak získali dostatok informácií, ktoré im umožnia chrániť seba a svoje zdravie;
  • využiť vedomosti účastníkov v oblasti komunikácie s mladými ľuďmi v kontexte témy drogy a sex a v práci s mládežou, aby boli schopní využívať niektoré z nástrojov komunikácie.

Infomateriály pre školy a pedagógov k voľnému stiahnutiu tu:

brožúra pre školy_final

základne info pre pedagógov_final

 

Pre viac informácií a možnosti spolupráce nás kontaktujte e-mailom na zdruzenie.prima.ba@gmail.com