V rámci svojej činnosti poskytuje OZ PRIMA aj možnosť realizácie preventívnych aktivít a prednášok v zmysle neformálneho vzdelávania mládeže. Preventívne aktivity realizujú naši kolegovia, ktorí sú odborníkmi vo svojej oblasti – sociálni pracovníci a psychológovia, ktorí svoje vedomosti nadobudli počas svojej praxe a zároveň počas viacerých interných vzdelávaní pod vedením PhDr. Barbory Kuchárovej, PhD. MBA, MPH, ktorá pôsobila pri Rade Európy ako expertka v oblasti redukcie požiadavky po droge.

Venujeme sa celému spektru tém od prevencie užívania drog, alkoholu, tabakových výrobkov, no zároveň sa venujeme témam novodobých závislostí – na internete, mobilnom telefóne, sociálnych sieťach, kyberšikana, kybergrooming atď.

Preventívne aktivity robíme vždy vo dvojici muž – žena, aby naša prítomnosť bola rodovo senzitívna. Naše aktivity uskutočňujeme aj mimo Bratislavy, všetko je o dohode a požiadavke od školy/centra pre rodiny s deťmi/nízkoprahového klubu. Snažíme sa držať témy, pre ktorú si nás škola vybrala a zavolala, avšak berieme ohľad na témy, o ktorých chcú hovoriť žiaci. Preventívne prednášky sa odohrávajú  bez prítomnosti pedagogického personálu a informácie, ktoré na prednáške odznejú majú dôverný charakter a tieto informácie nevynášame (výnimku robíme iba v prípadoch kedy vyhodnotíme že ide o ohrozenie zdravia a života).

Preventívne prednášky sú vhodné a jednotlivo modelované pre žiakov základnej školy ročníky 1.-4., 5.-9., ďalej pre študentov stredných a vysokých škôl. Pozvané prednášky pre akademické spolky študentov realizujeme bezplatne.

Možnosti preventívnych aktivít (novinka platná pre školský rok 2024/2025)

  • minimálny rozsah preventívnej prednášky je 90min. (obsahuje teóriu, diskusiu a aktivity)
  • ponúkame možnosť „preventívneho balíčka„. Preventívny balíček realizujeme po dobu 3 mesiacov s tým istým kolektívom žiakov. Frekvencia stretnutí je 2x za mesiac, čiže spolu 6 stretnutí z ktorých 3. a 6. stretnutie realizujeme bezplatne.

Ďalej ponúkame školenia pre odborných pracovníkov s deťmi a mládežou (pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci atď.)

Ponúkame možnosť online vzdelávania v rozsahu 5 hodín, počas ktorých sa účastníci vzdelávania oboznámia so základným členením návykových látok, možnosťou užívania týchto látok, naučia sa jednotlivé látky rozlišovať podľa spôsobu ako vplývajú po užití na človeka, so základmi prvej pomoci v prípade podozrenia že niekto takúto látku užil a základnými terminologicky korektnými pojmami.

Druhou variantou je školenie prezenčné, ktoré je možno si rozdeliť na niekoľko 2-3 hodinových stretnutí, kedy okrem teórie užívania návykových látok preberieme témy včasnej a efektívnej prevencie, prijímajúcej komunikácie a teóriu stigmatizácie. Teória je doplnená o praktické aktivity, ktoré si účastníci vzdelávania vyskúšajú na vlastnej koži a následne ich vedia modifikovať a aplikovať vo svojej praxi. Minimálna odporúčaná dĺžka vzdelávania je 12 hodín.

V oboch prípadoch dostanú účastníci vzdelávania k dispozícii materiály z ktorých vedia v budúcnosti čerpať vo svojej praxi.

Infomateriály pre školy a pedagógov k voľnému stiahnutiu tu:

brožúra pre školy_final

základne info pre pedagógov_final

 

Pre viac informácií a možnosti spolupráce nás kontaktujte e-mailom na zdruzenie.prima.ba@gmail.com alebo as obráťte priamo na kolegu Mgr. Mušinku – viď kontakty.