Denne sa stretávame na uliciach či v našom kontaktnom centre s ľuďmi, ktorí napriek svojej snahe abstinovať a viesť usporiadaný život opakovane zrecidivujú, končia na ulici, zažívajú jednu výpoveď z práce za druhou. Na úradoch im nikto nevysvetlí ich práva a povinnosti či funkčnosť a pravidlá systému. Pravidelne sa u nás objavia klienti po výkone trestu odňatia slobody s otázkou čo ďalej so životom a kde začať, kde nájsť prácu, kde vôbec stráviť prvú noc na „slobode“. Našimi klientmi sú ľudia, ktorí bojujú so závislosťou na drogách alebo abstinujú a navštevujú kluby Anonymných narkomanov, ženy samoživiteľky pracujúce v pouličnom sexbiznise, ľudia ktorí prišli o prácu a do pár týždňov sa ocitli na ulici. Mnoho z nich nemá dokončené vzdelanie, absentuje finančná gramotnosť, splácajú svoje dlhy alebo čelia exekútorom, nemajú rodinné zázemie. Okrem sociálnych a finančných problémov čelia aj rôznym psychologickým problémom – traumatická stresová porucha, Stockholmov syndróm, úzkosť, atď. Našou prácou nie je iba výmenný program či distribúcia zdravotníckeho materiálu za účelom ochrany verejného zdravia a zdravia jednotlivca. Najdôležitejšou súčasťou naše práce je prinavrátiť týmto ľuďom sebaúctu, stáť pri nich aj v ťažkých životných obdobiach a byť prítomný v momente, kedy požiadajú o pomoc a sú na zmenu pripravení a flexibilne a pohotovo reagovať.

 

Aktivity projektu rozdeľujeme nasledujúco:
1. PRVOKONTAKT
– vyhľadávanie a identifikácia osôb z cieľovej skupiny motivovaných pre zmenu formou aktívnej terénnej práce a rozhovorov v teréne a kontaktnom centre vykonávané peer pracovníkom a sociálnym asistentom prioritne, podľa potreby aj odborným poradcom z dôvodu jeho skúseností z terénnej práce;
– návštevy klubov Anonymných narkomanov a iných svojpomocných skupín v rámci mesta Bratislava prioritne – túto aktivitu vykonávajú peer pracovník spolu so sociálnym asistentom a odborným poradcom aby lepšie pochopili špecifiká fungovania komunít ľudí zo svojpomocných skupín;
– nadviazanie možnosti spolupráce s inými organizáciami ako sú Centrá pre deti a rodinu (napr. zariadenie RETEST, REPULS, Brána do života) – aktivitu vykonáva prioritne projektový manažér;
– aktívna práca v teréne a kontaktnom centre s klientmi OZ PRIMA o ktorých dlhodobo vieme že svoju životnú situáciu chcú riešiť – aktivitu vykonávajú odborný poradca a sociálny asistent;
– v závislosti od pandémie COVID-19 obnovenie kontaktu so zariadeniami na výkon trestu odňatia slobody (využitie doterajších kontaktov a skúseností z UVTOSaUVV Ilava a UVTOSaUVV Bratislava) – výstupné oddiely a prezentácia možností reintegrácie do spoločnosti po výstupe – táto činnosť pozostáva z mapovania možností jednotlivcov po výstupe na základe dopisovania si a predprípravy možností zamestnania a ubytovania do dňa výstupu – aktivitu vykonávajú projektový manažér z dôvodu jeho skúseností a doterajších kontaktov s odborným poradcom a sociálnym asistentom;
– mapovanie exponovaných lokalít kde sa tieto osoby vyskytujú, zistenie ich aktuálnej sociálnej – zdravotnej – finančnej situácie, rodinného zázemia a celkovej
anamnézy klienta (anamnestický rozhovor) – aktivitu vykonáva peer pracovník v spolupráci s odborným poradcom a sociálnym asistentom;
– vyhodnotenie možností klienta v danom čase a priestore na základe aktuálnej ponuky trhu prácu, dopytu a zručnostiach klienta – aktivitu vykonáva prioritne odborný garant v spolupráci s odborným poradcom;
– uzatvorenie kontraktu s klientmi, ktorí sú pravdepodobne zamestnateľní a rozhodnutí vstúpiť do projektu – aktivitu odborný garant v spolupráci s odborným poradcom.

2. NASTAVENIE SPOLUPRÁCE
– vytvorenie individuálneho plánu rozvoja klienta na základe anamnestických rozhovorov – aktivitu zastrešuje odborný garant a odborný poradca;
– sociálne poradenstvo špecializované vykonávané odborným garantom projektu pre zabezpečenie kvalifikovaného odborného poradenstva;
– sociálne poradenstvo základné vykonávané odborným poradcom a sociálnym asistentom v rámci ich kompetencií – napr. zabezpečenie osobných dokladov, rodného listu, nastavenie splátkového kalendára u exekútora či v zdravotných poisťovniach;
– sociálna asistencia / sprevádzanie na úradoch a v iných inštitúciách – aktivitu vykonáva sociálny asistent a odborný poradca v prípade potreby ;
– pracovné poradenstvo ktoré obsahuje prípravu na pracovný pohovor, edukáciu v oblasti prípravy životopisu, nácvik pracovných zručností, nácvik zvládnutia záťažových situácií na pracovisku, kariérne poradenstvo, vyhľadávanie vhodných pracovných ponúk a iné aktivity spojené s pracovným poradenstvom – aktivitu vykonáva odborný poradca;
– psychologická podpora v prípade že klient trpí úzkostnými stavmi či inými poruchami prežívania, nácvik asertívnych zručností – aktivitu vykonáva odborný garant.

3. SPREVÁDZANIE
– sprevádzanie procesom osvojovania si sociálnych a pracovných zručností;
– motivácia klienta vo vytrvaní a dosahovaní nastavených cieľov;
– podpora pri riešení iných kruciálnych otázok a potrieb klienta ktoré sa vyskytnú počas spolupráce medzi klientom a zamestnancami projektu;
– vedenie k samostatnosti. Všetky spomenuté aktivity budú vykonávané formou motivačných rozhovorov a vykonávať ich budú v závislosti od nutnosti odborný garant, odborný poradca, sociálny asistent a peer pracovník.

4. VYTVÁRANIE DATABÁZ KONTAKTOV
– vyhľadávanie vhodných zamestnávateľov na trhu práce s dôrazom na zamestnávanie osôb ohrozených sociálnym vylúčením – formou mailovej komunikácie, osobného predstavenia projektu a jeho cieľov a dohodnutia si podmienok spolupráce;
– vytvorenie databázy vhodných zamestnávateľov;
– vyhľadávanie možností dokončenia základného/stredného vzdelania prioritne v bratislavskom kraji;
– vytvorenie databázy základných a stredných škôl s podmienkami štúdia (rozsah, forma, cena štúdia, podmienky prijatia atď.) ;
– mapovanie možností rekvalifikačných kurzov a iných kurzov potrebných pre rozšírenie možností prinavrátenia jednotlivcov na trh práce – aktivita zahŕňa komunikáciu s miestnym úradom práce a sprostredkovateľmi odborných kurzov (jazykových, technických, atď.).

Všetky uvedené aktivity v bode 4 zabezpečuje projektový manažér. Aktivity budeme realizovať v teréne formou terénnej sociálnej práce a v kontaktnom centre, v kancelárskych priestoroch OZ PRIMA, ktoré v čase podávania žiadosti o NFP nemáme – do času kým si tieto priestory najmeme budeme administratívnu činnosť vykonávať v centrálnej kancelárii na adrese Hviezdoslavovo námestie 17, Bratislava. Využívať budeme sociálne, psychologické a pracovné poradenstvo. Metódou práce je rozhovor (základný, anamnestický, motivačný), individuálny plán rozvoja klienta, karta klienta. Komunikácia bude prebiehať osobne, telefonicky a prostredníctvom emailov.

Letáky pre klientov a spolupracujúce organizácie, voľné k stiahnutiu:

PRIMAplus+_leták pre klientov

PRIMAplus+ leták pre partnerov a spolupracujúce organizácie