V tretej časti blogu sa stručne budeme venovať úrovniam stigmatizácie a dopadmi stigmy na život jednotlivca a spoločnosti.

Stigmatizácia ako fenomén nevychádza iba od jedincov a iných skupín ľudí, ktoré sa spájajú za účelom rovnakých záujmov, zdieľania spoločných hodnôt a názorov či miesta, na ktorom žijú. Východiskový bod stigmatizácie rozlišujeme na rôznych úrovniach:

 • individuálna,
 • spoločenská,
 • kultúrna,
 • inštitucionálna.

Dopady stigmatizácie rovnako ako jej východiskových bodov je niekoľko a je potrebné nad nimi uvažovať v širších kontextoch a vyššej perspektívy (tzv. zoom out efekt). Pre jednoduchosť textu uvádzame iba príklady, s ktorými sa najčastejšie stretávame v praxi:

 • prehlbovanie bariéry medzi „nami a nimi“ (polarizačný efekt),
 • sociálne vylúčenie (jednotlivcov alebo celých sociálnych skupín),
 • zvyšovanie rizík (zdravotných a socio-ekonomických rizík v dôsledku sociálneho vylúčenia),
 • nerovnosť v dostupnosti bývania, zdravotnej starostlivosti, vzdelania, uplatnení sa na trhu práce (realita ľudí bez domova či iných vysoko exkludovaných sociálnych skupín kedy jedno nadväzuje na druhé a nedostupnosť bývania je často prekážkou pre nájdenie si práce čo je prekážkou pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť čo opäť vedie k ťažšiemu uplatneniu sa na trhu práce, atď.),
 • ťažšia reintegrácia do väčšinovej spoločnosti (stigmatizácia bráni cieľavedomým a motivovaným členom sociálne vylúčených komunít začleniť sa späť do väčšinovej spoločnosti a to aj napriek prekonaniu mnohých prekážok, ktoré boli faktorom pre vznik stigmy a vylúčenia tohto človeka alebo skupiny ľudí z majoritnej spoločnosti),
 • utlmovanie komunikačných kanálov kedy nie je vypočutý hlas stigmatizovaných jednotlivcov, skupín či komunít čo má za následok nevedomosť väčšinovej spoločnosti o reálnych problémoch, ktorým títo ľudia čelia v dôsledku stigmy a vylúčenia,
 • nárast kriminality,
 • nečinnosť úradov a štátnych zamestnancov,
 • čím vyššia je spoločenská stigma voči určitým skupinám ľudí, tým tvrdšie sú tresty a konzekvencie, ktoré sú voči nim vyvodené a ktorým čelia.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Občianske združenie PRIMA.