Medzinárodný deň žien, ktorý je oslavovaný 8meho marca, je mementom pre medzinárodnú solidaritu žien, hlavne v témach rovnoprávnosti, spravodlivosti, mieru a rozvoja. Napriek tomu, že téma rovnoprávnosti a solidarity žien je v spoločnosti, či už na laickej alebo odbornej úrovni, viac prijímaná a riešená, tak otázka rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách je stále zahalená rúškom tajomna, je sprevádzaná rôznymi mýtmi a stretáva sa so stigmatizáciou a viktimizáciou obetí.

Častokrát sa môžeme stretnúť s výrokmi ako: „Toto sa u nás nedeje.“; „Ona si za to môže sama“, „Nie je vidno modriny, určte si to vymýšľa.“ A podobne. Niet pre to divu, že otváranie tejto témy je náročné. Napriek tomu, že v súčasnej dobe sú dostupné rôzne formy pomoci, ako napríklad psychologické či právne poradenstvo, dištančné poradenstvo (napríklad telefonické poradenstvo), či krízové linky (napr. Národná linka pomoci ženám zažívajúcim násilie, Národná linka pomoci pre ohrozené deti, Bezplatná linka pomoci pre obete obchodovania s ľuďmi a ďalšie), kam sa ženy v prípade núdze môžu obrátiť, mnohokrát je kontakt výsledkom dlhého rozmýšľania, mnohých pocitov ako je strach či hanba až po priame ohrozenie života.

Samotné uchopenie pojmu násilia komplikuje jeho identifikáciu. Veď on nie je taký zlý. Veď ma nebije, tak to nie je násilie. On je taký iba keď si vypije. Deje sa to aj susede a ona nič také nerieši. Nepreháňaj. Po takýchto reakciách niet divu, že sa človek začne zamýšľať, či a čo to vôbec to násilie je.

Právny a informačný portál uvádza dve definície násilia a to doktrinálnu definíciu, kedy sa násilím rozumie použitie fyzickej sily k prekonaniu alebo zamedzeniu kladeného alebo očakávaného odporu. Násilie musí byť prostriedkom nátlaku na vôľu napadnutého. Legálna definícia pojednáva o tom, že trestný čin je spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného. V tejto súvislosti možno doplniť aj definíciu nátlaku, ktorý pojednáva o tom, že trestný čin je spáchaný s použitím nátlaku vtedy, ak páchateľ použije na jeho spáchanie psychické násilie proti inému. Portál rovnako uvádza, že nátlakom, použitím psychického násilia proti inému sa rozumie pôsobenie na vôľu iného a vyvolanie spravidla úzkosti až duševných bolestí, hoci krátkodobých, majúcich vplyv na neslobodné rozhodovanie sa a konanie inej osoby v rozpore s jej pôvodnými predstavami alebo situáciou, v ktorej by konala inak.

Pod rodovo podmieneným násilím sa rozumie taká forma násilia, ktorá je cielená na pohlavie, rod, rodovú identitu alebo rodové vyjadrenie. Tu je veľmi potrebné uviesť, že rodovo podmienené násilie predstavuje porušenie ľudských práv, rovnako ako aj porušenie zákazu diskriminácie a zásad rovného zaobchádzania. Nielen na Slovensku, ale aj vo svete je rodovo podmienené násilie zakorenené v spoločnosti, pričom je sprevádzané zľahčovaním situácie, popieraním či mlčaním. Portál zastavmenasilie.gov.sk uvádza, že násilie na ženách sú všetky činy rodovo podmieneného násilia namierené voči ženám a dievčatám, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.

V situácii rodovo podmieneného násilia sa môže ocitnúť každý, ale vieme hovoriť o rizikových faktoroch, ktoré toto ohrozenie môžu zvýšiť, ako je napríklad závislosť od páchateľa (spoločná domácnosť, deti, zdravotné problémy), etnické znevýhodnenie alebo imigrantský status.

V spoločnosti často koluje mýtus, že násilie musí byť vidieť, pričom fyzické násilie (ako je bitie, sácanie, kopanie, odopieranie jedla a spánku, a i.) je len jednou z jeho foriem. Zaraďuje sa sem aj psychické násilie (vyhrážanie sa, obmedzovanie kontaktov, kritizovanie, kontrolovanie, urážanie a i.), sexuálne násilie (vynucovanie sexu, obťažovanie, znásilnenie a i.), ekonomické násilie (obmedzovanie finančných prostriedkov, ničenie majetku, vymáhanie peňazí, neprispievanie do domácnosti a i.) a sociálne násilie (bránenie kontaktu s rodinou či kamarátmi, obmedzovanie používania telefónu, zamykanie v byte a i.). Jednotlivé formy násilia sa nemusia diať izolovane, môžu sa meniť v čase a priestore a často krát dochádza k viacerým formám naraz. Postupom času sa mnohokrát ich frekvencia a intenzita zvyšuje, čím sa zvyšuje aj kontrola a strach obete. Všetky formy rodovo podmieneného násilia voči ženám spája fakt, že násilie je každé správanie muža, ktorého cieľom je uplatňovanie moci alebo kontroly nad ženou a deťmi.

V závere tohto článku by sme chceli uviesť pár znakov alebo stratégií, ktoré môžu zvýšiť Vašu bezpečnosť a psychickú pohodu, alebo bezpečie niekoho, koho poznáte. V prvom rade treba byť všímavý voči svojmu okoliu a vnímať svoje vnútorné pocity či intuíciu a to či už voči vonkajšiemu prostrediu, ale aj voči ľuďom (napríklad takým, ktorí prejavujú kontrolujúce alebo agresívne správanie). Informácie o tom, čo to násilie je a aké má prejavy Vám môže pomôcť zorientovať sa v nových alebo neznámych situáciách. Je veľmi dôležité mať okolo seba podporný systém ľudí, ktorým dôverujete a na ktorých sa viete obrátiť v prípade potreby pomoci (emocionálnej, sociálnej či materiálnej). Je užitočné poznať organizácie alebo inštitúcie, kam sa viete v prípade potreby ozvať, či už je to polícia alebo krízové linky. Ak sa nachádzate v násilnom vzťahu, skúste si vytvoriť bezpečnostný plán, ktorý zahŕňa stratégie pre bezpečný odchod, informácie o tom kde hľadať pomoc a dopredu si pripravte dôležité dokumenty či nevyhnutnosti, ak je to možné majte nabitý telefón. Svoj plán a polohu zdieľajte len s ľuďmi, ktorým dôverujete.

O téme rodovo podmieneného násilia sa hovorí viac ako v minulosti, pre obete ktoré ho zažívajú existuje viacero foriem možností pomoci priestoru, kde vedia o svojej situácii hovoriť a riešiť ju. Podporná sieť však nie je všetko. Je potrebné, aby sme boli všímaví voči svojmu okoliu a ľuďom, ktorí sa v ňom nachádzajú. Naša solidarita, participácia, získavanie informácií a znižovanie zraniteľnosti ohrozených osôb môže viesť k tomu, aby táto téma nebola tabu a nebola v spoločnosti braná na ľahkú váhu.

 

 

ZDROJE

https://www.projectbsafe.eu/sk

https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov/-/tezaurus/koncept/-SK-tezaury-1-2-koncepty-69

https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov/-/tezaurus/koncept/-SK-tezaury-1-2-koncepty-78

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/pojmy/

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/formy-nasilia/