Bežnou súčasťou života jednotlivca, ale aj komunity, hlavne tej zdržiavajúcej sa v meste, sú stretnutia – párty. Predsa len, ako povedal Aristoteles, človek je tvor spoločenský. Či už sa jedná o študentov, pracujúcich ľudí alebo turistov, všetci sa v určitom momente vedia stretnúť v nočných uliciach, kluboch, bytoch a pod. Väčšie množstvo ľudí a prostredie pod rúškom tmy so sebou častou prinášajú nadkonzumáciu alkoholu či psychoaktívnych látok (marihuana, kokaín, MDMA (extáza) a i.) a následné predávkovanie sa, alebo zhoršené psychické stavy užívateľov.

ŠDIA NOČNÉHO ŽIVOTA

Vo výskume z rokov 2017 – 2020, ktorý prebehol vo francúzskych mestách Bordeaux a La Rochelle sa bližšie venovali rozboru a sledovaniu techník harm reduction počas nočného života. Výskum pracoval aj s rozčlenením užívania drog, ktoré popísal autor Gwiazdzinski (2005). Gwiazdzinski stanovil štádia vývoja nočného života, resp. akési štádia noci“, ktoré sú aplikovateľné ako na život v meste rovnako tak na festivaly. Štádia sú nasledovné:

SKORÉ ŠDIUMdo polnoci/01:00    

Štandardný začiatok tejto fázy je okolo 20:00. Je to čas kedy ľudia ukončujú prácu, resp. ju už ukončili pred pár hodinami a vydávajú sa do mesta. Vekové zloženie je v tomto čase rôznorodé, od študentov a mladých ľudí, cez rodiny s deťmi a turistov aj domácich v rôznom veku. Nálada v meste je viac-menej priateľská. Správanie zúčastnených je v tomto čase ešte pomerne kontrolované a užívanie psychoaktívnych látok je vykonávané v únosnej miere. Najčastejšie užívanou substanciou je alkohol. Jeho efekt je najviac pozorovateľný ku koncu skorého štádia, hlavne medzi mládežou. Koniec skorého štádia stavia zúčastnených na rázcestie: Ísť domov spať? alebo Zostať dlhšie do rána?

 PROSTREDNÉ ŠDIUM – medzi 01:00 – 04:00

          Toto štádium sa nazýva aj „srdce noci“. Väčšina aktivít v tomto čase končí – podniky zatvárajú terasy aj samotné prevádzky. Zábava pokračuje len na špecifických miestach – väčšinou nočné kluby. Ľudia, čo sa v meste rozhodli zostať sú väčšinou mladší (18-30 rokov). Šanca, že užili alkohol alebo nejakú inú psychoaktívnu látku je veľmi vysoká. Zábava sa stáva intenzívnejšou a zúčastnení podstupujú stále väčšie riziká, čo sa týka užívania psychoaktívnych látok.

NESKORÉ ŠDIUM po 04:00                                                                                                    

Záverečné štádium. V meste sa postupne začína nový deň, ľudia začínajú chodiť do práce. V kluboch, na festivaloch a verejných priestranstvách sú často pozorovaní ťažko intoxikovaní jednotlivci alebo skupinky. Druh užitej látky záleží od prostredia (tanečné kluby, partičky popíjajúce v parku a i.). V tomto štádiu dochádza k najväčšiemu množstvu prípadov straty vedomia. Najčastejšie na základe celonočného miešania rôznych typov psychoaktívnych látok (napr. alkohol a extáza, alkohol a marihuana, atď.).

NAJČASTEJŠIE UŽÍVANÉ DROGY – TANEČNÉ DROGY

Aj keď by sa mohlo zdať, že na prvom mieste v rebríčku tanečných drog bude extáza, nie je to úplne pravda. Podľa výskumov stále vedie alkohol a marihuana. Na prvý pohľad nevyzerajú ako typické tanečné drogy, opak je ale pravdou. Alhokol aj konope sú ľahko dostupné, navyše alhokol je od určitej vekovej hranice legálny. Nevýhodou marihuany je ale jej typická pachová stopa, ľahko rozpoznateľná napr. vyhadzovačmi v klube. Preto je pre jednotlivcov rozumnejšie užiť ju ešte pred príchodom do klubu/podniku. Extáza skončila až na treťom mieste. Samozrejme, záleží aj na preferenciách tanečnej/klubovej scény danej krajiny.

Medzi ďalšie často užívané drogy patria napr. pervitín, LSD, lysohlávky, poppers a kokaín.

ODPOZOROVANÉ NOČNÉ HARM REDUCTION METÓDY (na základe výskumu z rokov 2017-2020, Francúzsko – Bordeaux a La Rochelle)                                                            

V skorom štádiu harm reduction pracovníci aplikovali hlavne preventívne metódy, zamerané na potencionálnych užívateľov, ich kamarátov a každého, kto by mohol byť svedkom rizikového správania. Hlavnou snahou bolo zvýšiť povedomie o užívaní psychoaktívnych látok, hlavne alkoholu. Pracovníci sa snažili dané vedomosti podať vo forme „dobrých zvykov“, napr. dodržiavať pitný režim, nechodiť von sám/sama, vytvoriť si zoznam kontaktov v prípade núdze a i.

Tento druh intervencie vedú okrem harm reduction odborníkov aj zamestnanci mestských úradov, dobrovoľníci alebo zamestnanci štatnej služby – polícia. Čo sa týka umiestnenia poskytovaných služieb, rozlišujeme fixné miesta (fixed point) a mobilné jednotky (dodávky, popr. iný typ vozidla). Prostredné štádium je charakteristické prácou harm reduction pracovníkov, ktorí distribuujú pomôcky pre užívateľov drog: sterilné injekčné pomôcky (injekčné sety),  šňupacie  sety, stericupy – “panvičky”, kondómy a i. Jednotky, čo rozdávajú tento materiál, sú zvyčajne čiastočne až plne mobilné, a teda pripravené nájsť užívateľov na mieste, kde sa nachádzajú. Tým znižujú často nereálne požiadavky na to, že ich užívatelia vyhľadajú sami.                                                                                                                                    V neskorom štádiu úloha harm reduction pracovníkov pozostáva najmä z asistencie, miestami až záchrany užívateľov, ktorí stratili vedomie alebo sa predávkovali. V praxi je pri užívateľoch, ktorí zažívajú jemný a neškodný diskomfort používaná technika „save space“ alebo „chill out zóna.            Jedná sa o zónu, najčastejšie miestnosť (v prípade festivalu často stan), kde sa môže človek po užití psychoaktívnej látky posadiť alebo ľahnúť si a počkať, kým efekt drogy odoznie alebo sa zmierni. Tieto priestory majú zvyčajne tlmenejšie osvetlenie, relaxačnú hudbu a prístup k pitnej vode. V prípade ak sa zdravotný stav jednotlivca zhorší, môže byť prevezený do najbližšej nemocnice, resp. môže byť privolaná záchranná zdravotná služba.

NOČNÉ HARM REDUCTION VO SVETE – TESTOVANIE DROG

Ako bolo spomenuté vyššie, nočné metódy harm reduction sú najčastejšie prevencia, poskytnutie čistého materiálu pre užívateľov a asistencia. Tieto metódy sú využívané v rôznom pomere a nie výlučne v tomto poradí. Ich použitie závisí od charakteru situácie.

Medzi štandard prevencie patrí v zahraničí napr. aj testovanie drog, najčastejšie tzv. párty drog/tanečných drog (význam slova je však oveľa širší ako len najčastejšie prezentovaná extáza) medzi mladými užívateľmi alebo experimentátormi. Najväčší rozmach si táto služba zažila v 90.-tych rokoch, avšak aj dnes má svoje opodstatnenie. Za relatívne krátky čas (zvyčajne 30 – 60 min.) totiž dostane užívateľ informáciu o tom, či je jeho dávka drogy “čistá” alebo obsahuje nežiadúce prímesy. Testovanie drog funguje napr. v Kanade a USA, takisto Západnej Európe, ale aj v Českej republike alebo Rakúsku.

Za zmienku stojí práve projekt z Rakúska so sídlom vo Viedni. Jedná sa o projekt checkit! Ide o spoluprácu lokálnych autorít, odborníkov na harm reduction a študentov lekárskych fakúlt.

Stačí si priniesť svoju drogu do ich mobilnej jednotky a odovzdať z nej vzorku o veľkosti približne 15mg (kryštály, prášok, tabletky) alebo pár kvapiek (tekuté substancie) do odbernej nádobky. Následne sa spýtajú pár otázok z dôvodu vedenia štatistík. Vzorke následne priradia poradové číslo. Testovanie vzorky trvá približne 30 – 60 minút. V ďalšom kroku sa zverejnia výsledky pod poradovým číslom vzorky na farebné papieriky. Možné závery testov sú nasledovné:

OČAKÁVANÉ SLEDKY (biely papierik) – vo vzorke sa nachádzajú iba očakávané aktívne látky (napr. MDMA vo vzorke extázy)

NEOČAKÁVANÉ SLEDKY (žltý papierik) – vo vzorke sa nachádza aj iná – neočakávaná zložka (napr. kofeín)

NEBEZPEČENSTVO (červený papierik) – daná látka môže byť zdraviu škodlivá, vzorka obsahuje napr. tri látky neurčitého pôvodu

VYSOKÁ DÁVKA – vo vzorke sa nachádza viacej aktívnej látky, ako je zvyčajné (napr. 180mg MDMA vo vzorke extázy)

TKA VO VÝSKUME – vzorka obsahuje látku, ktorá sa na trh dostala len nedávno a účinky nie sú známe, a ani predpokladateľné

Zoznam podobných projektov v Európe, ale aj vo svete si môžete pozrieť na tomto linku: http://www.hntinfo.eu/interventions-search. Vyhľadávanie je podľa viacerých kritérií, napr. podľa zamerania organizácií – testovanie drog, sexuálne zdravie a pod.


ZDROJ: https://checkit.wien/

 

MÉTODY NOČNÉHO HARM REDUCTION NA SLOVENSKU

          Aj keď na Slovensku sú metódy harm reduction značne obmedzené aj počas dňa, v minulom roku sa Bratislave podarilo zaviesť novú službu – Nočnú pomoc Bratislava. Projekt bol spustený v auguste 2022 a jeho cieľom je zvýšiť pocit bezpečia v rámci nočného pobytu v meste. O to sa stará tím vyškolených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov z radov obyvateľov mesta. Ich úloha je predovšetkým preventívna a podporná – nenahrádzajú služby záchranných zložiek, ani neposkytujú sociálne poradenstvo, skôr sa stavajú do role zodpovednej verejnosti. K ich úlohám patrí napr. odprevadenie strateného človeka na zastávku MHD, asistencia človeku, ktorý mohol stratiť svoje veci, poskytnutie podpory ľuďom v emočne vypätých situáciách, poskytnutie pohára vody či vykonanie ošetrenia pri ľahkých a drobných zraneniach.

Služba funguje počas víkendov – v piatok a sobotu, v čase od 23:00 do 3:00 hodiny ráno sa dobrovoľníci pohybujú na miestach, ktoré patria k najviac exponovaným z hľadiska koncentrácie ľudí. Ide napríklad o Kollárovo námestie, Obchodnú ulicu, Námestie SNP, Michalskú či Ventúrsku ulicu. Ide súčasne o lokality, ktoré bývajú aj pod zvýšeným dohľadom Mestskej polície Bratislava. Na službe Nočná pomoc pracovala Sekcia sociálnych vecí hlavného mesta v spolupráci s Mestskou políciou Bratislavy, ktorá má prehľad o najčastejších incidentoch a kedy a kde k nim zvykne dochádzať. Keďže Slovensko nemá testovanie drog povolené a párty scéna nie je nejako výrazne kontrolovaná a ošetrená, každý podobný projekt sa ráta ako obrovské plus.

ZDROJ: https://bratislava.sk/blog/k-bezpecnejsej-nocnej-bratislave-pomaha-aj-nocna-pomoc-armada-spasy

BEZPEČNEJŠIE KLUBY

Pozitívnym trendom posledných rokov je vytváranie bezpečnejšieho prostredia na samotnom mieste zábavy, t.j. v kluboch, na festivaloch a pod. Bezpečnejším miestom sa avšak nemyslí len prítomnosť ochranky, ale implementácia harm reduction opatrení samotnými organizátormi podujatia.

V skratke sa na takomto podujatí (väčšinou po dohode s harm reduction organizáciami) zabezpečuje dostatočná informovanosť zúčastnených o rizikách súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok (buď slovne alebo vo forme letáčikov). Takisto sa rozdávajú napr. kondómy a štuple do uší na zníženie akustického smogu. Dôležitou súčasťou je aj prístup k pitnej vode zadarmo, prípadné právne poradenstvo ohľadom držby psychoaktívnych látok. Dôležitou súčasťou je prítomnosť zdravotníkov, resp. školených profesionálov na podanie prvej pomoci.

Medzi zúčastnenými sa pohybujú zvyčajne jasne označení harm reduction pracovníci, ale aj vyškolení dobrovoľníci v civile, ktorí nadväzujú nezáväzné konverzácie a snažia sa o čo najviac priateľský a nenátlakový prístup. Netreba ale zabúdať na skutočnosť, že hlavným cieľom je podporovanie zodpovednosti za samého seba, ale aj spoluúčastníkov na podujatí. Pretože zmena začína od jednotlivca.

Tvorba bezpečnejšieho prostredia na zabávu a zodpovednosť za účastníkov na podujatiach sa našťastie stáva čoraz žiadanejšou, zjednodušene, starať sa začína byť “cool”. Základné pravidlá implementácie Safer Nightlife Label (európsky projekt bezpečnejšieho nočného života) môžete nájsť na tomto linku: https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/UE_10-things-you-should-know-for-implementing-a-Safer-Nightlife-Label-2011.pdf . Ide hlavne o zoznam požiadaviek pre organizátorov, avšak účastníkovi dáva obraz o tom, čo môže ideálne očakávať.

Z noviniek zo sveta stojí za zmienku snaha mesta New York, o čo najširšiu distribúciu lieku Narcan do nočných klubov a podobných zariadení. Narcan je u nás známy pod menom Naloxon. Naloxon pôsobí ako antagonista opioidov a používa sa ako protilátka pri predávkovaní sa týmito látkami (napr. heroín, fentanyl, oxykodón a i.) Článok o Naloxone si môžete prečítať tu: http://primaoz.sk/metody-harm-reduction-cast-i/.

Narcan si môžu prevádzky objednať poštou, s tým že ich zamestnanci (čašníci, barmani, ochrankári atď.) majú možnosť zaškoliť sa na jeho používanie. S momentálnou opioidovou krízou, ktorú USA prežíva, je to rozumný a život zachraňujúci krok.

 

ZDROJ: https://www.nyc.gov/assets/mome/pdf/ONL_Annual_Report_2022.pdf

 

ČO VIEM OVPLYVNIŤ JA AKO JEDNOTLIVEC?

Základom je všímať si svoje okolie a vnímať sa. Väčšinou sa na podobných akciách nezúčastňujeme sami, ale v dvojiciach, trojiciach alebo partiách. Z toho dôvodu je dôležité poznať svoje osobné limity, ale aj limity jednotlivých členov skupiny (v prípade, že daných členov poznáme).

Pri predpokladanej zvýšenej konzumácii alkoholu je rozumné dostaviť sa na dané miesto  stretnutia taxíkom alebo MHD, znižujeme tým možnosť viesť motorové vozidlo pod vplyvom, čím prispievame k ochrane verejnej bezpečnosti. Takisto je vhodné mať v skupine člena, ktorý pije menej alebo informovať niekoho z blízkych (rodina, priatelia, partner/ka), že sa chystáme von, a v prípade núdze sa na nich môžeme obrátiť. Podobné pravidlá platia aj pri užívaní drog, resp. párty drog. Tu treba brať ohľad na pôvod látky (dôverujem človeku čo mi látku predal?), skúsenosť s danou drogou (zvládnem to? som epileptik/kardiologický pacient, je rozumné užiť túto látku?) a sociálny okruh, resp. bezpečnostnú sieť v mojom okolí (dôverujem ľudom, s ktorými som na párty? môžem pri nich viac-menej bez obáv zmeniť môj stav vnímania reality?).

Netreba zabúdať aj na správny pitný režim (dostatok čistej vody) a pamätajme aj na zlaté pravidlo – NEMIXUJME, nie sme DJ. Alkohol a drogy vedia vzájomne interagovať, čo nás môže dostať do ťažkých, až letálnych stavov.

ZDROJ: https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/alcohol-and-other-drugs/toronto-drug-strategy-2/safer-nightlife-posters-and-other-resources

 ČO BY SOM SI MOHOL Z TOHTO ČLÁNKU ODNIESŤ?

Metódy harm reduction využívané v nočnom párty živote nie sú v zásade nič komplikované. Respektíve, aspoň nie v teórii. Metódy sú rokmi overené a prax viac či menej funkčná. Najdôležitejšou súčasťou sme ale my všetci. My, ktorí sa na nočnom živote zúčastňujeme alebo ho dokonca organizujeme. Môžeme poznať nespočet správnych postupov, ktoré sú ale takmer bezvýznamné, pokiaľ si nezvolíme ten najdôležitejší. Starať sa jeden o druhého, ale aj o seba samého. Pretože starať sa je cool. Takže, starajme sa.

Autor: Marek Hanus

ZDROJE

https://bratislava.sk/blog/k-bezpecnejsej-nocnej-bratislave-pomaha-aj-nocna-pomoc-armada-spasy

https://www.substitucna-liecba.sk/novinky/tanecne-drogy-nie-su-len-extaza-169

http://www.hntinfo.eu/interventions-search

https://checkit.wien/

https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/alcohol-and-other-drugs/toronto-drug-strategy-2/safer-nightlife-posters-and-other-resources/

https://www.nyc.gov/assets/mome/pdf/ONL_Annual_Report_2022.pdf

https://drusec.hypotheses.org/955

https://rm.coe.int/safer-nightlife-in-europe-fifth-meeting-exass-network-in-budapest-hung/168075f9a3

https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/UE_10-things-you-should-know-for-implementing-a-Safer-Nightlife-Label-2011.pdf