Každý mesiac Vám prinesieme niečo zaujímavé zo sveta metód harm reduction. Aké metódy harm reduction využíva a či na Slovensku disponujeme nástrojmi na ich realizáciu sa dozviete vždy v prvý týždeň nového mesiaca. 

Naloxón: Prvá pomoc pri predávkovaní sa opioidmi a jeho dostupnosť pre nelegálnych (aj legálnych) užívateľov opioidov

     K bežným, nežiadúcim a na nešťastie často smrteľným následkom užívania drog patrí predávkovanie sa účinnou látkou obsiahnutou v danej droge. Veľká časť užívateľov drog počas svojho aktívneho užívateľského obdobia tento stav zažila, či už na základe užitia neprimerane vysokej dávky, kombinácie rôznych typov drog atď. Avšak netreba zabúdať na skutočnosť, že termín ‘predávkovanie sa’ nie je rezervovaný len pre komunitu aktívnych užívateľov drog, ale týka sa aj širokej verejnosti a jej členov, ktorí sa nesprávnym užívaním a kombináciou napr. farmaceutík – či už voľnopredajných alebo viazaných na lekársky predpis, verejne dostupných omamných látok, ale aj rekreačných drog či nelegálne získaných drog vystavujú takisto tomuto riziku.

ČO SÚ TO OPIOIDY?

Opioidy sú všetky látky prírodného, polosyntetického alebo syntetického pôvodu pôsobiace na opiátové receptory. Majú prevažne tlmivý účinok. Základnou látkou na výrobu opioidov je ópium, ktoré obsahuje vysokú koncentráciu opiátov (prírodné alkaloidy prítomné v mliečnej šťave ópiového maku).

Ópium sa získava narezaním surovej makovice ópiového maku a následným zberom zaschnutej mliečnej šťavy, ktorá na vzduchu zhnedne a má gumovú konzistenciu = surové ópium. Surové ópium je základnou surovinou pre výrobu ďalších zhruba 25 omamných látok. Medzi najčastejšie užívané opioidy patria látky ako napr. heroín, fentanyl, braun (zmes derivátov kodeínu), oxykodón, hydrokodón, kodeín, metadón a morfín.

AKO OPIOIDY PÔSOBIA?

Opioidy spôsobujú celkový telesný aj duševný útlm a relaxáciu organizmu, spomaľujú funkciu centrálnej nervovej sústavy (CNS), metabolizmu a iných telesných funkcií (mimo iné dýchacieho centra). Navodzujú stav apatie až eufórie, celkové upokojenie, zrelaxovanie, znižujú až odstraňujú bolesť a i.

AKO SPOZNÁM, ŽE ČLOVEK JE PREDÁVKOVANÝ OPIOIDMI?

Medzi najčastejšie znaky predávkovania sa opioidmi patria: zúžené zreničky, problém s rečou, nevoľnosť, zvracanie, kožné reakcie – sčervenanie, potenie, svrbenie, niekedy príliš bledá pokožka, suché sliznice, fialové pery a končeky prstov, znížený tep srdca, pomalé alebo plytké dýchanie až bezvedomie.

AKÉ JE TEDA HLAVNÉ RIZIKO PREDÁVKOVANIA SA OPIOIDMI?

Opioidy pôsobia tlmivo na CNS, ktorá kontroluje medzi inými aj životne dôležité dýchacie centrum, ktoré so zvýšenou koncentráciou opioidov v krvi utlmuje svoju činnosť a tým aj viditeľne spomaľuje až dokonca zastavuje dýchanie, čo môže viesť ku zástave srdca. V skratke je teda hlavným rizikom zástava dýchania a následná zástava srdca.

JE MOŽNÉ PREDÁVKOVANIE SA OPIOIDMI ZVRÁTIŤ?

Zjednodušene povedané, áno, je to možné. Existencia agonistu/protilátky pod menom NALOXONE (Naloxón) je známa od 60.-tych rokov 20. storočia. Mechanizmus účinku Naloxónu spočíva v tom, že vytlačí molekuly opioidu/ov z aktívnych centier v mozgu a zabráni ich opätovnému naviazaniu, čím neguje účinky opioidu.

Avšak podmienkou úspechu je čas. Preto pri podozrení na predávkovanie alebo dokonca spozorovaní vyššie spomenutých príznakov musíme neodkladne vyhľadať zdravotnícku pomoc.

VÝHODY NALOXÓNU, LIEKOVÉ FORMY A MOŽNOSTI JEHO APLIKÁCIE

Medzi najväčšiu výhodu Naloxónu patrí jeho bezpečnosť a netoxicita. Funguje totiž len v organizme, v ktorom sú prítomné opioidy. Najčastejšia lieková forma je roztok v ampulke (injekčná aplikácia), ďalšie formy sú aerosól (sprej) a tabletová forma – Suboxone (tu však treba dodať, že Suboxene je používaný skôr pri liečbe závislostí na opioidoch, keďže obsahuje aj látku buprenorfín, ktorá má podobný účinok ako opioidy, a nie je teda vhodnou prvou pomocou pri predávkovaní sa).

Hlavné možnosti aplikácie teda sú: injekčná – vnútrosvalová, podkožná, vnútrožilová a aplikácia na nosovú sliznicu/intranazálna – sprej.

V Slovenskej republike je možné Naloxón podať iba v zdravotníckom zariadení, resp. pri výjazde vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci.

NA ČO TREBA PRI APLIKÁCII NALOXÓNU PAMÄTAŤ?

Naloxón účinkuje približne 30 až 90 minút, a keďže opioidy majú oveľa dlhšiu dobu účinnosti, je vysoko pravdepodobné, že príznaky predávkovania sa sa v určitej forme dostavia naspäť. Preto je dôležité vždy kontaktovať odbornú pomoc a kontrolovať návrat spomalenia životných funkcií minimálne 2 hodiny po aplikácii Naloxónu, pokiaľ sa nedostavila odborná pomoc (daná skutočnosť platí v prípade, že Naloxón vie aplikovať aj laik – spoluužívateľ, člen rodiny atď., čo však v prostredí Slovenskej republiky nie je zatiaľ možné).

NALOXÓNOVÁ POLITIKA VO SVETE (USA, KANADA, VEĽKÁ BRITÁNIA), V EÚ A V SR

Po úspešných skúškach lieku NALOXONE a jeho liečiva naloxóniumchloridu a následnej registrácii sa liek začal úspešne udomácňovať v každodennej medicínskej praxi v USA a Európe, neskôr vo svete. Liek bol (a v niektorých krajinách stále je) viazaný na lekársky predpis.

Avšak západné krajiny – USA, Taliansko, Nemecko, Spojené kráľovstvo – začali už v 90-tych rokoch 20. storočia s tzv. TAKE-HOME NALOXONE (THN) programami, ktoré boli v posledných rokoch dotiahnuté do značných úspechov. Tieto programy sa snažia o sprístupnenie Naloxónu čo najširšej skupine obyvateľstva, či už užívateľom, ich rodinným príslušníkom, bezpečnostným zložkám a pod.

Taliansko napr. v roku 1990 stiahlo Naloxón zo zoznamu liekov na predpis a preklasifikovali ho na voľnopredajný liek a v roku 1994 tu bol reportovaný prvý prípad intranazálneho použitia Naloxónu pri predávkovaní sa opiátmi.

V rokoch 2000 – 2010 dochádza k čoraz lepšej dostupnosti Naloxónu v USA, Spojenom kráľovstve a ostatných krajinách sveta aj pre neodbornú verejnosť. V týchto rokoch začali THN programy napr. aj v Španielsku a Dánsku.

V rokoch 2011 – 2019 začína s národnými THN programami Škótsko a Wales, k pilotným projektom sa pridalo aj Estónsko, Nórsko, Írsko, Lotyšsko, Rakúsko a Švédsko. Vo svete začal THN program napr. v Canberre, Austrália.

Vo februári 2016 bol v USA povolený komerčný predaj Naloxónu vo forme spreju na intranazálnu aplikáciu. V Kanade bol v tom istom roku povolený predaj Naloxónu na intranazálnu aplikáciu bez nutnosti lekárskeho predpisu.

V roku 2018 bol Naloxón komerčne sprístupnený vo viacerých európskych krajinách. K úspechom posledných rokov patrí napr. krok Francúzska z roku 2019, kedy povolilo predaj Naloxónu neviazaného na lekársky predpis, dostupného v predplnených injekčných striekačkách určených na vnútrosvalovú (IM) aplikáciu.

V Slovenskej republike je Naloxón stále viazaný na lekársky predpis a momentálne je dostupný len v injekčnej forme a vo forme tabliet (Suboxone).

AKTUALITY

V decembri 2021 Minnesota Department of Health (MDH) spustilo online mapu na vyhľadanie najbližšieho odberného miesta Naloxónu podľa poštového smerového čísla alebo adresy. Po zadaní týchto údajov je záujemca presmerovaný k najbližšiemu výdajnému miestu –  typicky lekárni alebo výdajnému miestu ihiel, ktoré držia Naloxón skladom.

Online mapa dostupnosti Naloxónu v USA momentálne pokrýva drvivú väčšinu štátov a na internetovej stránke harmreduction.org je aktualizovaná každé dva mesiace. Táto stránka zároveň poskytuje aj diskrétne zaslanie Naloxónu poštou. Závisí od konkrétneho štátu, či si tu účtuje poplatok alebo nie (vo väčšine štátov je táto služba zadarmo). Takisto záleží na štáte, akú liekovú formu poskytuje – injekčnú alebo v spreji.

Mapy dostupnosti Naloxónu v jednotlivých štátoch USA poskytujú aj samostatné internetové stránky štátov, resp. ich inštitúcii zaoberajúcich sa touto problematikou. Podobnú mapu dostupnosti poskytuje aj Kanada.

Podľa informácií z roku 2021 z European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) poskytuje veľká časť európskych krajín TAKE-HOME NALOXONE program (medzi nimi napr. aj Česká Republika) a ďalšie krajiny začínajú s pilotnými programami. Slovenská republika s takýmto pilotným programom zatiaľ nezačala.

 

ČO BY SME SI MALI Z TOHTO ČLÁNKU ODNIESŤ? TRI BODY – 3 “déčka”

  1. DÔLEŽITOSŤ Naloxónu – Naloxón je netoxická nenávyková protilátka/antidotum pri predávkovaní sa opiodmi, jeho účinnosť je takmer okamžitá a účinok je pomerne dlhotrvajúci, poskytuje teda dostatočné časové okno na príchod záchranných zložiek. V tomto prípade teda aplikácia Naloxónu nezdravotníckym pracovníkom rapídne zvyšuje šancu predávkovaného človeka prežiť.
  2. DOSTUPNOSŤ Naloxónu – keďže Naloxón nie je návykový, nepredstavuje pre spoločnosť riziko, jeho dostupnosť širokej verejnosti je naopak prospešná, pretože môže zachrániť život nie len užívateľom drog (opioidov), ale napr. aj pacientom, ktorým boli opioidy predpísané a nesprávne ich užili atď., navyše existencia sprejovej formy Naloxónu zjednodušila použitie tejto látky, a po správnom zaškolení (resp. so správnym návodom) môže byť aplikovaná bezpečnostnými zložkami, ale i laikmi. Z tohto dôvodu je namieste prehodnotiť klasifikáciu Naloxónu ako lieku viazaného čisto na lekársky predpis a zaradiť do zoznamu liekov na Slovensku napr. aj jeho sprejovú formu.
  3. DISTRIBÚCIA Naloxónu – rozumné rozmiestnenie, resp. distribúcia Naloxónu medzi lekárne, nízkoprahové centrá, bezpečnostné zložky, príbuzných drogovo závislých, v skratke do inštitúcii a medzi dotknutých jedincov, popr. vytvorenie mapy dostupnosti Naloxónu v Slovenskej republike (v prípade jeho bezpredpisovosti) vie nepopierateľne zlepšiť možnosti ponúknutia prvej pomoci a znížiť riziko pri predávkovaní sa opioidmi.

 

Použité zdroje:

https://www.emcdda.europa.eu/media-library/infographic-availability-take-home-naloxone-programmes-europe_en

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/buvidal-epar-medicine-overview_sk.pdf

https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/take-home-naloxone_en

https://harmreduction.org/resource-center/harm-reduction-near-you/

https://nextdistro.org/naloxone

https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/naloxone

https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/naloxone-wzf-polfa-252872.html

https://www.nzip.cz/clanek/245-opiaty

https://www.fox9.com/news/mdh-launches-naloxone-finder-to-increase-information-access-to-overdose-drug

https://www.drogy-info.cz/nms/vyzkum-nms/projekt-zajisteni-dostupnosti-naloxonu-uzivatelum-drog-v-cr/